Aktuelles Land wechseln?

LEVERANSEVILKÅR

VI SELGER OG LEVERER
utelukkende på grunnlag av følgende vilkår og utelukkende til forretningsdrivende. De gjelder for hele forretningsforholdet mellom oss og kunden, herunder også for kjøpekontrakter som er inngått muntlig, med mindre noe annet er uttrykkelig avtalt skriftlig. Kjøperen aksepterer vilkårene som forpliktende for ham ikke bare for denne kontrakten, men også for alle fremtidige forretninger, og gir avkall på å gjøre egne innkjøpsvilkår gjeldende. Slike vilkår blir heller ikke del av kontraktens innhold hvis vi lar være å gi noen tilbakemelding om dem eller foretar levering, men de må i tilfelle bekreftes skriftlig av oss for hver enkelt forretning – på samme måte som andre avvikende avtaler.
 
1. PRISER

Prisene i våre prislister er uforpliktende, de kan ikke anses om tilbud. Avtalte priser er ikke bindende for etterbestillinger. De er basert på lønnsnivået og varekostnadene ved kontraktsinngåelse. Hvis det skjer endringer frem til leveringstidspunktet, har vi rett til å justere våre priser tilsvarende hvis det er gått mer enn fire måneder mellom kontraktsinngåelse og levering. Hvis denne prisøkningen er på mer enn ti prosent av avtalt pris, har kjøperen rett til å heve kontrakten. Alle priser er fra fabrikk eller lager, og lovbestemt merverdiavgift kommer i tillegg. For levering til kjøperen faktureres frakt- og emballasjekostnader med mindre det er avtalt at kjøperen henter varen selv. Spesielle forsendelsesmåter (ekspressgods, ilgods, luftfrakt) benyttes bare etter kjøpers anmodning, og kostnadene faktureres også særskilt.

2. BETALINGSBETINGELSER

Med mindre det er avtalt noe annet, skal alle fakturaer betales på forskudd. Etter forfall påløper lovens forsinkelsesrente. Vi forbeholder oss imidlertid retten til å dokumentere høyere tap som følge av kundens forsinkelse og gjøre dette gjeldende overfor kunden. Sjekker og veksler, sistnevnte bare etter avtale på forhånd, mottas bare som betaling hvis kunden dekker diskonterings- og bankgebyrene. Vi påtar oss ikke noe ansvar for rettidig vekselinkasso eller veksel­protest. Forhold som reduserer kjøperens kredittverdighet eller innebærer en vesentlig svekkelse av hans økonomiske stilling (f.eks. manglende innløsning av sjekker eller veksler samt uteblitt betaling av forfalte fakturaer for leverte varer), gir oss rett til å kreve at samtlige fakturaer for leverte varer skal betales omgående, og å levere bestilt vare som ikke er levert, bare mot forhåndsbetaling. Dessuten har vi rett til å tilbakekalle både retten til å selge varer med eiendomsforbehold videre og retten til å innkreve fordringer. Kjøperen har ikke noe tilbakeholdelsesrett med mindre den beror på samme retts­forhold. Kjøperen kan bare motregne krav hvis motkravet er ubestridt og rettskraftig.

3. EIENDOMSFORBEHOLD

Den leverte varen forblir vår eiendom frem til alle fordringer i forretningsforholdet er betalt fullt ut. Under normale omstendigheter har kjøperen rett til å selge vare med eiendomsforbehold videre mot kontant betaling eller med eiendomsforbehold; kjøperen har ikke rett til å treffe andre disposisjoner for vare med eiendomsforbehold, for eksempel avtale om salgspant eller annen panterett. Kjøperen overdrar alle sine krav i forbindelse med videresalg av vare med eiendomsforhold – herunder tilhørende vekselfordringer – med alle tilhørende sekundære rettigheter til oss allerede nå. Vi aksepterer denne overdragelsen. Dersom kjøperen selger vare som er levert av oss med eiendomsforbehold, sammen med andre varer som ikke er levert av oss, til en samlet pris, gjelder overdragelsen bare for det beløpet som vi har fakturert for den aktuelle varen som er levert av oss med eiendomsforbehold. Dersom kjøperens krav i forbindelse med videresalg inngår i en mellomregning, overdrar kjøperen med dette også sine krav overfor sine kunder i forbindelse med mellomregningen til oss allerede nå. Overdragelsen gjelder for det beløpet som vi har fakturert for den aktuelle videre­solgte varen med eiendomsforbehold. Hvis kjøperen er forsinket med betalingen eller hans økonomiske stilling eller kredittverdighet svekkes, jf. punkt 2, har vi rett til, uavhengig av andre rettigheter, å kreve at varen med eiendomsforbehold utleveres for å sikre kravet; dette innebærer ingen heving av kjøpekontrakten. Kjøperen skal gi selgeren tilgang til vare med eiendomsforbehold som fortsatt er i kjøperens besittelse. Av hensyn til utleveringen skal kjøperen lagre vår vare med eiendomsforbehold atskilt fra sine andre varer og skal merke den slik at vårt eiendomsforbehold fremgår tydelig. Når vi har satt en betalingsfrist som ikke ble overholdt, har vi rett til å selge varen fritt. Varen med eiendomsforbehold krediteres med den pris som er oppnådd ved salget, etter fradrag av salgskostnadene. Hvis sikkerhetens verdi overstiger summen av våre fordringer med 20 prosent eller mer, vil vi etter kjøpers anmodning frigi sikkerheten for så vidt som den overstiger summen av våre fordringer. Hvis tredjepart har overtatt varer som vi har levert med eiendomsforbehold, eller fordringer som er overdratt til oss, spesielt i forbindelse med tvangsfullbyrdelse, skal kjøperen orientere oss om dette og støtte oss på alle måter, på egen bekostning, når vi griper inn mot slik overtakelse.
 
4. LEVERINGSTID

Leveringstid som er oppgitt i tilbud, er ikke bindende. Leveringstid som er oppgitt i ordrebekreftelsen, gjelder fra den dagen alle spørsmål i forbindelse med bestillingen er avklart. Vi påtar oss ikke noen garanti for å overholde leveringstiden, med mindre leveringstiden uttrykkelig og skriftlig er oppgitt som ”fast dato”. En avtalt leveringstid forlenges i rimelig grad i tilfeller av force majeure og andre uforutsette hendelser, som f.eks. opprør, krig, blokade, streik samt uteblitt levering av varer til oss og drifts­forstyrrelser. Ved forsinkelse eller manglende oppfyllelse av kontrakten kan kjøperen bare kreve erstatning hvis vi påviselig har handlet grovt uaktsomt eller forsettlig.
 
5. RISIKOOVERGANG

Selv om det er avtalt levering med betalt frakt, går risikoen over på kjøperen så snart varen forlater lageret eller, i tilfelle egen avhenting, så snart vi har gitt melding om at varen er klar til forsendelse eller avhenting. Dette gjelder også hvis forsendelsesstedet ikke er oppfyllelsessted. Alle forsendelser samt eventuelle tilbakesendinger skjer på kjøperens risiko.
 
6. PRODUKTMANGLER / MANGELKRAV

6.1     Forventet kvalitet og retningslinjer for bruk er angitt i vedlegg/tillegg til avtalen (bruksanvisning/installasjons guide og produktark). De angitte vedleggene kan lastes ned fra vår hjemmeside. På forespørsel utleverer vi vedleggene til våre kunder. Varens kvalitet og bruksområde overstiger ikke det som er angitt i vedleggene. Hvis en leveranse har mangler, vil vi i første omgang søke å avhjelpe mangelen med retting eller omlevering, etter vårt eget valg.

6.2       Dersom og i den utstrekning vi er rettslig forpliktet til å betale erstatning for rimelige utgifter knyttet til fjerning av et defekt produkt og installasjon av et reparert eller nytt feilfritt produkt, tar vi forbehold om  selv å vurdere om fjerning og installasjon kan utføres av oss på en mer regningssvarende måte.  Dersom dette er tilfelle, har vi adgang til selv å utføre dette. Uten hensyn til ovenstående forbeholder vi oss retten til å nekte å betale erstatning, dersom fjerning av et defekt produkt og installasjon av et reparert eller nytt produkt skulle medføre uforholdsmessige kostnader.

6.3       Hvis mangelen ikke kan avhjelpes på denne måten, kan kjøperen i utgangspunktet kreve reduksjon av prisen (prisavslag) eller heving av kontrakten (heving), etter hans eget valg. Ved et uvesentlig brudd på en kontraktsbestemmelse, herunder spesielt mangler som er uvesentlige, har kjøperen ikke noen rett til å heve kontrakten. Manglende retting eller omlevering fra vår side skal anses som begrunnet i at det vil medføre uforholdsmessige kostnader, eller det ikke kan forventes at kjøperen/oppdragsgiveren aksepterer avhjelp.

6.4       Kjøperen skal undersøke varen innen tre dager regnet fra mottak av varen. Mangler som er synlige ved behørig undersøkelse, skal reklameres skriftlig innen 8 dager etter levering, og mangler som ikke er åpenbare og heller ikke synlige ved behørig under­søkelse, skal reklameres skriftlig innen 8 dager etter at de ble oppdaget, ellers anses den leverte varen som overtatt i henhold til kontrakten, og mangelkrav kan ikke lenger gjøres gjeldende. Fristen er overholdt når reklamasjonen er sendt innen fristen.

6.5       Kjøperen har den fulle bevisbyrden for at samtlige forutsetninger for kravet er oppfylt, herunder spesielt hva mangelen består i, når mangelen ble konstatert og at reklama­sjonen er gjort innen fristen. For brukte gjenstander er ethvert mangelkrav utelukket. Hvis kjøperen velger å kreve erstatning når det ikke har lykkes å avhjelpe mangelen, beholder kjøperen varen dersom det er rimelig. Erstatningen er begrenset oppad til differansen mellom kjøpe­summen og den mangelfulle gjenstandens verdi. Dette gjelder ikke hvis misligholdet av kontrakten skyldes forsettlig, grovt uaktsom eller svikaktig opptreden på vår side. For andre erstatningskrav gjelder punkt 7 i disse forretningsvilkårene, se neste punkt. Foreldelsesfristen for kjøpers krav ved mangler er ett år fra levering av varen, så fremt ikke mangelen er forårsaket ved forsett eller grov uaktsomhet. Dette gjelder ikke hvis en lengre foreldelses­frist er fastsatt ved ufravikelig lov. Dette påvirker heller ikke eventuelle regresskrav som næringsdrivende måtte ha. Heving og prisavslag er utelukket etter utløpet av foreldelsesfristen. Dersom levering av en mangelfull gjenstand fører til krav utenfor kontraktsforholdet og disse krav konkurrerer med mangelkrav, gjelder ovenstående foreldelsesfrister også for kravene utenfor kontraktsforholdet.

7. ANSVAR

7.1     Ansvarsfraskrivelsene og ansvarsbegrensningene angitt nedenfor, gjelder også for erstatningsrettslige krav, så lenge de overlapper/konkurrerer/er parallelle med kontraktsrettslige krav.

Kjøperen har ikke krav på erstatning for skade/tap og refusjon av utgifter, uansett juridisk grunnlag, herunder spesielt krav på grunnlag av misligholdte forpliktelser i skyldforholdet og krav på grunnlag av rettsstridig handling.

7.2       Dette unntak gjelder ikke

  • for tap forårsaket ved forsett eller grov uaktsomhet
  • dersom og så langt vi har garantert for kvalitet og holdbarhet, og skade som følge av garantibrudd har oppstått
  • dersom og så langt vi er forpliktet til å erstatte alle rimelige kostnader pådratt Kjøper for å fjerne det mangelfulle produktet og installere det reparerte eller nye feilfrie produktet i henhold til tvingende rettsregler:
  • i tilfeller av simpel uaktsomhet vedr. tap forårsaket av skade på liv og helse, samt tap som er et resultat av vårt brudd på en materiell kontraktsforpliktelse, med forbehold om nedennevnte bestemmelse. Med materiell kontraktsforpliktelse menes forpliktelser som er nødvendig for å gjennomføre kontrakten og som kunden normalt stoler på og kan stole på.

I tilfeller av simpelt uaktsomme brudd på våre materielle kontraktsforpliktelser er vårt ansvar – med unntak av skade på liv og helse – begrenset til tap som er vanlig og som på tidspunktet for kontraktsinngåelsen eller kontraktsbruddet er overskuelig for oss.

7.3       Dersom kjøper er forretningsdrivende, er krav som følge av simpel uaktsomhet avskåret dersom de ikke er fremmet gjennom rettslige skritt innen 3 måneder - etter at kravet er avvist av vårt forsikringsselskap - med informasjon til oss eller vårt forsikringsselskap. Vi eller vårt forsikringsselskap vil gjøre oppmerksom på dette i forbindelse med avvisningen av kravet.

7.4       Disse unntak og begrensninger gjelder også for våre organer, ansatte og representanter, så vel som våre organers, våre ansattes og våre representanters personlige ansvar. Vårt ansvar er begrenset til EUR 100.000.- for tap forårsaket ved grov uaktsomhet begått av våre representanter som ikke er våre rettslige representanter eller ledelse.

7.5       Disse unntak og begrensninger gjelder ikke så langt risikoen er dekket av en ansvarsforsikring. I tillegg, gjelder disse ikke dersom krav er grunnet i Produktansvarsloven (lov 23.12.1988 nr. 104), dersom vi er ansvarlige for skade på person eller eiendom med hjemmel i ufravikelige regler i Produktansvarsloven.
 
8. TILBAKELEVERING

Tilbakelevering av varer som er levert i henhold til kontrakten, er utelukket, med mindre noe annet er avtalt skriftlig. Vi har rett til å kreve et administrasjonsgebyr for slik tilbake­levering.

9. ANDRE BESTEMMELSER

Denne avtale er underlagt norsk rett, med Asker og Bærum tingrett som eksklusivt verneting for alle tvister med bakgrunn i denne kontrakten, også i veksel- og sjekksaker. Vi har imidlertid også rett til å reise sak ved kjøperens verneting. Oppfyllelses­sted for levering, betaling og mangelskrav er Lysaker, Norge. Endringer i eller tillegg til denne kontrakten må avtales skriftlig for å være gyldige. Dette gjelder også dersom denne bestemmelsen skal oppheves. Skulle enkelte bestemmelser i disse leverings- og betalingsbetingelsene være ugyldige eller ufullstendige, påvirker dette ikke gyldigheten til de øvrige bestemmelsene og kontrakten som er inngått med kunden. Den ugyldige eller ufullstendige bestemmelsen skal i så fall erstattes av eller suppleres med en bestemmelse som ligger så nært opp til formålet med den ugyldige eller ufullstendige bestemmelsen som mulig.

Gyldig fra 02.2018