Aktuelles Land wechseln?

Garantibetingelser for ESYLUX Norge AS

ESYLUX Norge AS, Strandveien 35, 1366 Lysaker (heretter „ESYLUX“) gir følgende produksjonsgaranti til kunder som er gründere. En gründer er en fysisk eller juridisk person eller et juridisk partnerskap, som ved avslutningen av kjøpet handler under utøvelse av sin egen kommersielle eller uavhengige faglige virksomhet.

I. Innhold og gjenstand for garanti
Denne produksjonsgarantien gjelder for produkter fra 1. januar 2018. Signeringen av kjøpsavtalen med ESYLUX er avgjørende.. Der produkter har blitt/blir kjøpt etter 1. januar 2018, og der bruksanvisning inneholder garantibetingelser som avviker fra disse vilkårene, skal disse betingelsene gjelde dersom og i den grad de er mer fordelaktige for kunden enn vilkårene i brukerveiledningen.

Alle ESYLUX-produkter oppfyller de høyeste kvalitetsstandardene. Derfor garanterer ESYLUX at de produktene som er merket med "ESYLUX", og som er kjøpt av kunden fra ESYLUX, et distribusjonsfirma av ESYLUX eller fra forhandlere som har kjøpt ESYLUX-produkter eller et distribusjonsfirma av ESYLUX, under normal bruk i samsvar med bestemmelsene i disse garantibetingelsene, er fri for produksjons- og materialfeil.

Garantiperioden er basert på produktserien og er angitt på nettsiden www.esylux.no på respektive produktside og i produktdatabladet som lastes ned der.

Garantien dekker kun materiell, design eller produksjonsfeil. Garantien forutsetter at kunden, selv etter at det juridiske og / eller kontraktsmessige ansvaret for materielle mangler utløper, har mulighet til å varsle feil. Denne utvidelsen av "garantien for mangler" betyr imidlertid ikke at kunden oppnår rettigheter mot ESYLUX gjennom garantien som går utover det materielle feilansvaret til ESYLUX når det gjelder innhold.

Garantien gjelder utelukkende på betingelse av at

 1. produktene brukes i overensstemmelse med spesifiserte produkt- og bruksspesifikasjoner (spesielt i henhold til datablad, produktbrosjyre, produktmerking og lignende);
 2. produktene er installert og fagmessig satt i drift (i samsvar med monteringsanvisningene som følger med produktet);
 3. levering av tjenester som Programvareoppgraderinger eller funksjonsutvidelser er laget utelukkende av ESYLUX eller en tredjepart utpekt av ESYLUX;
 4. de tillatte grenseverdiene for temperaturer, spenninger, fuktighet og omgivelser som er angitt i samsvar med de relevante tekniske standarder eller produktspesifikke grenser, ikke overskrides, og
 5. produktet ikke blir utsatt for mekaniske og / eller kjemiske belastninger som det ikke er laget for.

II. Tilleggsinformasjon for LED-produkter
Tilleggsinformasjon for LED-produkter: For LED-produkter reduseres lysstyrken med inntil 0,6% / 1000 driftstimer, og er derfor ikke dekket av garantien. Fargetoleransen til LED-moduler dekkes ikke av produsentens garanti. Lysstyrken og effekten er underlagt en toleranse på +/- 10% for en ny LED-modul. Produkt- og bruksspesifikasjonene (spesielt i henhold til databladet, produktbrosjyren og lignende) inneholder alle relevante tekniske data. Ved etterlevering av LED-produkter kan det  forekomme avvik i lysegenskapene i forhold til de opprinnelige produktene som følge av tekniske fremskritt i tillegg til nyttebetingede endringer i lysstrømmen og lysfargen til produktene.

III. Hva omfattes ikke av garantien?
Garantien omfatter ikke:

 1. alle tilleggskostnader påløpt i forbindelse med retting av feilen (for eksempel kostnader for installasjon og fjerning, transport av defekt, reparert eller nytt produkt, avhending, reisetid og reisetid, løfteutstyr, stillas) Disse kostnadene bæres av kunden;
 2. slitedeler, som alle standardpærer, batterier og harddisker; datamaskiner og servere som inneholder enten harddisker eller mekaniske slitedeler;
 3. plastdeler, f.eks. av polykarbonat, ettersom de blir misfarget eller sprø som følge av den naturlige aldringsprosessen;
 4. Innstillinger eller parametervalg på systemer som endres på grunn av slitasje, tretthet eller forurensning;
 5. Produktfeil som kan tilbakerføres til programvarefeil, bugs, virus eller lignende;
 6. fra tid til annen nødvendige tjenesteytelser som omstart, programvareoppdateringer, osv ;
 7. Transportskader eller -tap fordi leveransen til kunden ikke er en kontraktsmessig forpliktelse for ESYLUX;
 8. Skader på grunn av feil elektrisk tilkobling som ikke kan tilskrives ESYLUX, og
 9. Produktfeil som allerede er løst som en del av den kontraktmessige eller lovbestemte garantien (garanti) ved utskifting, reparasjon eller prisreduksjon.

Skulle kunden bli innrømmet rettigheter i henhold til de generelle leveransevilkårene til ESYLUX (se punkt VIII i disse garantibetingelsene) som går ut over ovennevnte innhold av garantien, vil disse rettighetene forbli upåvirket, det vil si, kunden kan selvfølgelig gjøre bruk av dem.

IV. Når utløper garantien?
Garantien utløper når

 • det på produktene uten forutgående skriftlig samtykke fra ESYLUX blir foretatt endringer, reparasjoner, service eller feilsøking av kunden eller tredjepar;
 • produktet brukes ukorrekt, feilaktig eller i strid med instruksjonene i bruksanvisningen, spesielt hvis tillbygg eller ombygninger eller andre modifikasjoner av produktet gjennomføres på egen hånd eller hvis feil skyldes bruk av tilbehør, ekstrautstyr eller reservedeler som ikke er originale ESYLUX-deler, eller
 • produktet er elektrisk feilkoblet. Dette er spesielt tilfelle hvis kravene i bruksanvisningen overses.

V. Ved garantitilfelle. Hva skal man gjøre?
Hvis kunden mener at det foreligger et garantikrav, må han skriftlig varsle ESYLUX om garantitilfellet innen 30 dager (når varselet sendes er avgjørende) fra kunden oppdager feilen til ESYLUX eller distribusjonsfirmaet til ESYLYX i landet der produktet er kjøpt for første gang , med vedlagt kopi av den aktuelle kjøpskontrakten eller fakturaen og en beskrivelse av feilen. ESYLUX har rett til å undersøke produktet som er deklarert som defekt. Hvis produktet er nødvendig for dette formålet, må kunden sende ESYLUX eller det respektive ESYLUX salgsfirmaet det defekte produktet på egen regning. I utgangspunktet anbefales kunden å sende det etter kundens syn defekte produktet umiddelbart sammen med rapporten. For produkter som er permanent installert og ikke kan sendes, skal ESYLUX eller det respektive ESYLUX salgsselskapet få muligheten til å inspisere produktene på stedet. Det er likevel ingen plikt for ESYLUX eller den respektive ESYLUX-distributøren å inspisere produktene på stedet. Garantikrav behandles av ESYLUX salgsfirmaet i det respektive landet der produktet først ble kjøpt.

Hvis det etter at produktet er testet, skulle vise seg at det dreier seg om et garantitilfelle, kan ESYLUX, etter ESYLUXs skjønn, reparere det defekte produktet, levere et kostnadsfritt, tilsvarende produkt eller kredittere det. ESYLUX sender det reparerte eller tilsvarende erstatningsproduktet fraktfritt til kunden.

VI. Gjelder en ny garanti etter oppgjør av et garantitilfelle?
Hvis et garantitilfelle er oppgjort, er det erstattede eller reparerte produktet ikke dekket av en ny garanti, spesielt er garantiperioden ikke forlenget. Den opprinnelige garantien vil imidlertid fortsette ubegrenset med mindre garantiperioden er utløpt. Hvis det erstattede eller reparerte produktet feiler igjen, kan disse problemene rapporteres under den originale garantien. Eventuelle krav fra kunden som oppstår som følge av kontraktsmessig eller juridisk garanti, forblir upåvirket (se avsnitt VIII i disse garantibetingelsene).

VII. Informasjon om erstatningsprodukter og -deler
Alle erstatningsprodukter eller deler kan inneholde nye eller resirkulerte materialer som har tilsvarende ytelse og pålitelighet som nye produkter eller deler. Utskiftingsproduktet kan variere i dimensjoner og design fra originalproduktet. "Resirkulerte materialer" er deler eller produkter som er brukt eller overhalt og ikke nye. Selv om slike deler eller produkter ikke er nye, er tilstanden etter overhaling eller reparasjon så god som ny når det gjelder ytelse og pålitelighet. Funksjonaliteten til alle erstatningsprodukter eller deler er tilsvarende erstatningsproduktet eller -delene.

VIII. Krav fra kunden på materiell feilansvar (garanti)
Eventuelle krav fra kunden som oppstår som følge av kontraktsmessig eller lovfestet mangelansvar (garanti), blir ikke utelukket, begrenset eller endret av disse garantibetingelsene. I tillegg til disse vilkårene gjelder de allminnelige leveransevilkårene til ESYLUX i den versjonen som er gyldig ved kjøpekontraktens underskrift for det respektive produktet, eller - hvis ESYLUX har gjort spesielle avtaler med kunden som avviker fra de generelle salgs- og leveringsbetingelsene – så gjelder ESYLUXs spesialavtaler med kunden. De generelle leveransevilkårene er tilgjengelig for nedlasting på www.esylux.no eller kan bli forespurt av kunden fra ESYLUX. Ved uoverensstemmelser i vilkårene for salg og levering eller eventuelle spesielle avtaler til bestemmelsene i disse garantibetingelsene, gjelder disse garantibetingelsene.

IX. Personvern
ESYLUX behandler de nødvendige data på grunnlag av gjeldende lovbestemmelser, særlig på grunnlag av EUs generelle personvernforordning (GDPR) og den norske personvernloven slik den til enhvert tid lyder.

X. Gjeldende lov og jurisdiksjon
Denne garantien er underlagt norsk rett med unntak av bestemmelsene i FNs konvensjon om internasjonal salg av varer (CISG). Det eksklusive jurisdiksjonsstedet for alle tvister som oppstår som følge av denne garantien, er Lysaker, Bærum, Norge.

 

Gyldig fra 01.2018